Wat doen wij?

Action Ministry

Het werk van Action Ministry richt zich voornamelijk op 2 plaatsen: n.l. het lepradorp Msambweni en de sloppenwijk “Bangladesh” in Mombasa.

Msambweni

Msambweni ligt 60 km ten zuiden van Mombasa in het oosten van Kenia. Vroeger was naast het dorp een ziekenhuis waar mensen met lepra geholpen werden. Veel leprapatiënten uit de omgeving kwamen op deze plek samen en bouwden hier hun eigen “huisjes” (lees hutten) van materialen uit de natuur (takken, blad en gedroogde mest etc.). Door de sociale uitsluiting en de handicaps die het gevolg waren van lepra hadden deze mensen vaak geen andere plek om heen te gaan. Zij kwamen hier dus samen en zo ontstond er een gemeenschap van leprapatiënten en hun familie. Sinds lepra goed te behandelen is zijn de mensen wel genezen, maar moeten ze wel leven met de verminkingen aan voeten en handen. Omdat het onmogelijk was en is voor deze mensen om te werken bleven zij op dezelfde plek wonen waar ze nu nog verblijven. Ze gaan regelmatig naar Mombasa, 60 kilometer verderop, om te bedelen om zo zichzelf en hun families te kunnen onderhouden. Door de sociale uitsluiting en door het feit dat ze niet konden werken en hun kinderen naar school konden sturen, is de hele groep tot armoede veroordeeld. Vaak wordt er gebedeld om een beetje geld te krijgen.

Gevangen in de vicieuze cirkel van armoede en sociale uitsluiting wonen zij nu nog steeds onder slechte omstandigheden in het lepradorp. Vanuit de overheid is er weinig of geen hulp voor deze hulpbehoevende groep. De huisjes waarin zijn wonen verkeren vaak in zeer slechte staat en er is een groot gebrek aan medische hulp voor de gehandicapte mensen van deze gemeenschap. Gelukkig is vlakbij het dorp een openbare school waar de kinderen uit het dorp wel heen kunnen dankzij het systeem in Kenia van gratis basisonderwijs.

Doordat dit onderwijs gratis is zijn de klassen echter overvol en laat de kwaliteit van het onderwijs sterk te wensen over, waardoor dit nog geen reële kans geeft op een betere toekomst. Action Ministry zet zich in voor de bewoners van dit dorp en probeert iets te doen aan de onrechtvaardige situatie waarin zij verkeren. De vrijwilligers van Action Ministry doen dit door o.a. te helpen bij het bouwen van betere woonruimte, het bieden van medische zorg en het verzamelen van geld om de kinderen naar betere scholen te laten gaan. Verder biedt Action Ministry, waar mogelijk, hulp door het geven van eten, drinken, kleding, schoeisel etc. etc.

  • Een van de vele slecht onderhouden woningen in Msambweni
  • Door de gevolgen van lepra zijn vele inwoners gehandicapt geraakt
  • Kinderen uit het dorp
  • Ook hier zijn de gevolgen van lepra duidelijk zichtbaar
  • Dankzij de steun van Action Ministry kunnen deze kinderen weer naar school

In de afgelopen jaren is een aantal nieuwe huisjes gebouwd (nog steeds van materialen uit de natuur) en gaan nu 4 kinderen naar een school verderop waar zij kwalitatief goed onderwijs aangeboden krijgen en waar ze in ieder geval 1 goede maaltijd per dag krijgen. Gelukkig was er ook wat geld om voor enkele leprapatiënten medische hulp te bieden.

Er zou hier nog veel meer kunnen gebeuren wanneer er meer geld beschikbaar was. Nog steeds leven veel mensen in een zeer slechte woonomgeving, terwijl ze zwaar gehandicapt zijn. Veel mensen zouden een kwalitatief beter leven leiden wanneer er voldoende medische hulp geboden zou worden, bijvoorbeeld in de vorm van protheses. Verschillende leprapatiënten zijn niet of weinig mobiel alleen maar vanwege het ontbreken van passend schoeisel voor hun misvormde voeten. Nu redden zij zich door zelfgemaakt schoeisel in de vorm van bloempotten om, of stukken autoband onder hun “voeten”.

Ook is het erg belangrijk wanneer, naast genoemde 4, nog meer kinderen uit het dorp beter onderwijs krijgen, zodat er voor hun een uitweg mogelijk is uit de vicieuze cirkel waarin ze verkeren. En onderwijs, van welk niveau ook, kan hiervoor een basis zijn.

Bangladesh

“Bangladesh” is de grootste sloppenwijk van Mombasa. Hoeveel mensen hier exact wonen is niet duidelijk, maar het gaat in ieder geval om enkele tienduizenden. Enkele leden van Action Ministry zijn zelf ook woonachtig in deze wijk. Deze mensen wonen vaak met grote families op zeer kleine stukjes grond in slecht onderhouden “huizen”. Net als de bewoners uit Msambweni zitten in “Bangladesh” velen gevangen in de vicieuze cirkel van armoede. Het leven in deze wijk wordt gekenmerkt (net als in alle sloppenwijken) door slechte hygiëne, weinig tot geen voorzieningen op het gebied van onderwijs en medische zorg en voor veel mensen lijkt er geen uitweg uit dit bestaan.

Simpelweg geld geven is hier geen oplossing

Action Ministry probeert hier te helpen door middel van het stimuleren van de kwaliteiten en kundigheden van de bewoners. Simpelweg geld geven is hier geen oplossing. Er zijn projecten gestart waarbij mensen uit de wijk gestimuleerd en gemotiveerd worden om hun eigen geld te verdienen om zo te kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Dit gebeurd momenteel van geld dat beschikbaar is gesteld door Action Ministry en door de 1e bijdrage van Stichting Tendo, waarvan op kleine schaal ‘bedrijfjes’ worden gestart. Hier kunnen bewoners van de sloppenwijk aan de slag, hun eigen geld verdienen om zo te voorzien in hun eigen primaire levensbehoeften. Op dit moment is er een kapsalon en een wasserette, waar een paar mensen kunnen werken.

Het mes snijdt op deze manier aan twee kanten: niet meer afhankelijk zijn en men raakt gemotiveerd en gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen over het eigen bestaan. Op deze manier wordt door beide stichtingen bijgedragen, hoe bescheiden misschien ook, aan de hoop op een betere toekomst in een eerlijker samenleving.
Maar er moet nog veel meer gebeuren. Allemaal kleinschalig maar toch zo belangrijk. Ondanks gratis basisonderwijs gaan ook in “Bangladesh” veel te weinig kinderen naar school. Reden: geen vervoer (de basisscholen liggen ver van de sloppenwijk(en) en veel kinderen moeten “geld verdienen”.

Er is nagenoeg geen medisch zorg en de hygiënische omstandigheden zijn slecht. Dit alles geeft een uitzichtloos leven en biedt weinig tot geen kansen.

Wat doet Stichting Tendo?

Stichting Tendo probeert vanuit Nederland Action Ministry kleinschalige financiële steun te bieden en de leden denken, desgevraagd, op bescheiden wijze mee over activiteiten en projecten waarbij de kennis (ter plekke) vanuit Action Ministry uiteraard een leidende rol speelt. Stichting Tendo is hierin slechts ondersteunend.

Wij zullen allerlei acties en activiteiten bedenken teneinde gelden te genereren. Er is al een aantal goede acties geweest en er lopen momenteel nog enkele acties.

Verantwoording

Stichting Tendo zal op basis van projectplannen van Action Ministry besluiten of geld overgemaakt kan worden voor een bepaald doel of project. Als het project wordt goedgekeurd en er is geld in kas wordt (een deel van) het bedrag overgemaakt zodat Action Ministry er over kan beschikken. Vervolgens brengt Action Ministry verslag uit middels tekst en foto’s etc. zodat wij inzage hebben in de uitgaven en in de voortgang van het project.

Donateurs en ieder andere belangstellende kunnen ten allen tijde inzage krijgen in de verslagen. Ook zullen ontwikkelingen op de website worden vermeld. Tevens willen we 2 x per jaar een nieuwsbrief uitgeven voor mensen die de stichting, regelmatig of incidenteel, steunen.

Klik hier voor een overzicht van lopende en afgeronde projecten van Tendo.